ســــــلــامـــــ بـه خـواهـرزاده کـچـلـمـ چـه عـجـب از ایـن ورا راه گـمـ کـردی؟
ســـــریــــعــ بـــیـــا ایـــنـــجـــا